Đặt banner 324 x 100

Cảm biến Clorine, Dioxin (Quan trắc tự động TMC)


Liên hệ: 0975815564
Khoảng đo: 0 ÷ 10 ppm
Chất liệu: PVC
Nhiệt độ: 0 ÷ 45 °C
Áp suất: 1 bar
Output: 4 ÷ 20 mA