Đặt banner 324 x 100

Giấy phép an toàn thực phẩm


Xin cp giy phép an toàn thc phm là th tc pháp lý quan trng bt buc phi thc hin đi vi các cơ s sn xut, kinh doanh thc phm, tr các trường hp không thuc din cp Giy phép an toàn thc phm theo quy đnh ti Điu 12 Ngh Đnh 15/2018/NĐ-CP.

H sơ xin cp giy phép an toàn thc phm

Dưới đây là các h sơ, giy t cn có đ đăng ký xin cp giy phép an toàn thc phm:
  • Bn sao Giy chng nhn đăng ký thành lp doanh nghip;
  • Đơn đ ngh cp Giy phép an toàn thc phm;
  • Bn thuyết minh v cơ s vt cht; các trang thiết b, nhng dng c bo đm điu kin an toàn thc phm theo như quy đnh ca cơ quan qun lý nhà nước có thm quyn;
  • Giy xác nhn đã được tp hun kiến thc v ATVSTP ca ch cơ s và người trc tiếp chế biến sn xut, kinh doanh thc phm theo đúng quy đnh ca B trưởng B qun lý chuyên ngành.
  • Giy xác nhn đ sc khe ca ch cơ s và ca nhng người trc tiếp sn xut, kinh doanh thc phm được cp bi s Y tế cp huyn tr lên
>> Xem thêmHướng dn chi tiết cách tp hun kiến thc ATTP ti doanh nghip

Dch v ti FSC:
Chứng nhận ATTP, Công bố SP, Giấy phép rượu, SHTT, MSMV, ISO, HACCP….

Phương châm H tr liên tc: Không ch là mt đi tác mà còn hơn c thế, chúng tôi mong mun tr thành người đng hành pháp lý tuyt vi đ có th sn sàng h tr bt c lúc nào khi doanh nghip cn. Sau khi bàn giao giy phép an toàn v sinh thc phm cho nhà hàng, FSC s tiếp tc h tr gii đáp các thc mc liên quan đến vic kim tra đnh k và kim tra ngu nhiên. Ngoài ra, chúng tôi s thông báo đến doanh nghip nhng thay đi liên quan đến lut an toàn thc phm mi nht đ doanh nghip kp thi cp nht.

https://giayphepthucpham.vn/wp-content/uploads/2021/07/gia-han-giay-chung-nhan-an-toan-thuc-pham.gif

Nếu có khó khăn này trong quá trình xin giy phép an toàn thc phm, doanh nghip đng ngn ngi liên h chúng tôi qua  Hotline:0931.800.522 - 0903.809.567 đ được tư vn min phí và cung cp dch v tt nht. Chúng tôi sn sàng h tr Quý doanh nghip 24/7 

Thông tin liên hệ


: FSC-Giayphepthucpham
:
:
:
: