Đặt banner 324 x 100

Học tiếng Trung tại Yên Phong – Chủ đề xưng hô trong gia đình


 1.  Bố: 父亲 /Fùqīn/ – 爸爸 /Bàba/
 2. Mẹ: 母亲 /Mǔqīn/ – 妈妈 /Māma/
 3. Vợ : 妻子 /Qīzi/ – 老婆 /Lǎopó/
 4. Chồng: 丈夫 /Zhàngfu/ – 老公 /Lǎogōng/
 5. Con trai : 儿子 /Érzi/
 6. Con dâu: 媳妇 /Xífù/
 7. Cháu trai nội: 孙子/ Sūnzi/
 8. Cháu gái nội: 孙女 /Sūnnǚ/
 9. Con gái : 女儿 /Nǚ’ér/
 10. Con rể : 女婿 /Nǚxù/
 11. Cháu trai ngoại: 外孙 /Wàisūn/
 12. Cháu gái ngoại: 外孙女 /Wàisūnnǚ/

Cách xưng hô đối với gia đình anh, em trai trong tiếng Trung

13. Anh trai: 哥哥 /Gēgē/
14. Chị dâu: 大嫂 /Dàsǎo/
15.Em trai: 弟弟/Dìdì/
16. Em dâu: 弟妹 /Dìmèi/
17.Cháu trai/cháu gái (gọi bạn bằng bác, chú) 侄子/侄女 /Zhízi/Zhínǚ/
18.Cháu trai/cháu gái (gọi bạn bằng cô) 舅侄/舅侄女 /Jiù zhí/Jiù zhínǚ/

Cách xưng hô đối với gia đình chị, em gái trong tiếng Trung

19. Chị gái: 姐姐 /Jiějie/
20. Anh rể: 姐夫 /Jiěfū/
21. Em gái: 妹妹 /Mèimei/
22. Em rể: 妹夫 /Mèifū/
23. Cháu trai/cháu gái (gọi bạn là cậu): 外甥/外甥女 /Wàishēng/Wàishēngnǚ/
24. Cháu trai/cháu gái (gọi bạn là Dì): 姨侄/姨侄女 /Yí zhí/Yí zhínǚ/

Cách xưng hô đối với gia đình thông gia trong tiếng Trung

25. Bố chồng: 公公 /Gōnggōng/
26. Mẹ chồng: 婆婆 /Pópo/
27. Bố vợ: 岳父 /Yuèfù/
28. Mẹ vợ: 岳母 /Yuèmǔ/
29. Ông thông gia: 亲家公 /Qìngjiā gōng/
30. Bà thông gia: 亲家母 /Qìngjiāmǔ/
----------------------------------------------------------
TRUNG TÂM NGOI NG ATLANTIC YÊN PHONG
S 19 PH MI - ĐỐI DIN BNH VIN ĐA KHOA YÊN PHONG
ZALO: 0966.411.584
HOTLINE: 0968.514.098