Đặt banner 324 x 100

Tiếng Anh tại atlantic đại đồng-từ vựng đường phố


 1. Road / roʊd /: Đường. 
 2. Lane / leɪn  /: Làn đường. 
 3. Route /  ruːt  /: Tuyến đường 
 4. Path / pæθ /: Đường mòn. 
 5. Trail / treɪl/: Đường mòn leo núi ( thường là những con đường nhỏ lên núi) 
 6. Dotted line / ˈdɑːtɪd laɪn  /: Vạch phân cách. 
 7. Bus Stop / bʌs  /: Điểm dừng xe bus. 
 8. Barrier / ˈbæriər  /= Fence / fens /: Hàng rào ko cho đi qua. 
 9. Parking lot / ˈpɑːrkɪŋ lɑːt/ = Car park / kɑːr pɑːrk /: Bãi đỗ xe. 
 10. Sidewalk / ˈsaɪdwɔːk / = Pavement / ˈpeɪvmənt /: Vỉa hè. 
 11. Traffic light / ˈtræfɪk laɪt /: Đèn giao thông. 
 12. Sign / saɪn/: Biển hiệu. 
 13. Take care Slope ahead / teɪk ker sloʊp əˈhed  /: Cận thận đoạn đường phía trước dốc. 
 14. Rough road / rʌf roʊd /: Đường gồ ghề. 
 15. Unsafe area Do not enter / ʌnˈseɪf ˈeriə də nɑːt ˈentər /: Khu vực nguyên hiểm, không được vào. 
 16. Ben / ben /= Curve / kɜːrv  / : Đường cong. 
 17. Reduce speed / rɪˈduːs spiːd   /= Slow down / sloʊ  daʊn  /: Giảm tốc độ. 
 18. Road works ahead / roʊd wɜːrks əˈhed  /: Phía trước công trường đang thi công. 
 19. Restroom / ˈrestruːm  /: WC. 
 20. No parking / noʊ ˈpɑːrkɪŋ  /: Cấm đỗ xe. 
 21. Danger area / ˈdeɪndʒər ˈeriə   /: Khu vực nguy hiểm.
 22. Caution / ˈkɔːʃn /: Chú ý, cận thận 
 23. Warning / ˈwɔːrnɪŋ  /: Cảnh báo. 
 24. No hitch hiking / noʊ hɪtʃ ˈhaɪkɪŋ /: Cấm bắt xe. ( Cấm xin đi nhờ xe) 
 25. Exit / ˈeksɪt  /: Lối thoát hiểm. 
 26. Passing prohibited / ˈpæsɪŋ prəˈhɪbɪt  /: Cấm vượt. 
 27. Falling rocks / fɔːl ɪŋ rɑːks /: Đá rơi. 
 28. Slippery road / ˈslɪpəri roʊd /: Đường trơn. 
 29. Roadway narrows / ˈroʊdweɪ ˈnæroʊz  /: Đường hẹp. 
 30. avenue / ˈævənuː  /: đại lộ
HOTLINE:0865.364.826
ĐỐI DIỆN CÂY XĂNG HÚC-ĐẠI ĐỒNG-TIÊN DU-BẮC NINH