Đặt banner 324 x 100

Tiếng Hàn Atlantic Từ Sơn chủ đề cuộc hẹn


Tiếng Hàn Atlantic Từ Sơn chủ đề cuộc hẹn
시에 만날까요
(myok sie- mannal kayo?)
Gặp lúc mấy giờ được nhỉ?
시가 좋겠어요?  
(myok sika- chokke soyo?)
Mấy giờ thì tốt nhỉ?
언제 만날까요?  
(onje- man nalkayo?)
Lúc nào gặp được nhỉ?
시가 편해요?  
(myok sika- phyon heyo?)
Mấy giờ thì tiện?
시에 시간 괜찮으세요?  
(myok sie sikan- koen janhu seyo?)
Lúc mấy giờ thì được?
지금 만나러 가도 될까요
(jikum mannalo kato tenkayo?)
Bây giờ đi gặp được không?
좋아요:  
(johayo)
Được
--- Đầu cầu 1: 24 Lý Thánh Tông - Đồng Nguyên - Từ Sơn - BN (Hotline: 0973.825.167)
--- Đầu cầu 2: Đối diện cây xăng Dương Húc - Đại Đồng- Tiên Du- BN (Hotline: 0865.364.826)