Đặt banner 324 x 100

Học Tiếng Hàn tại Yên Phong-chủ đề đoạn hội thoại


1: 안녕하세요? Xin chào.
수잔: 안녕하세요? 저는 수잔이에요. Xin chào,tôi là suchan
홍메 : 안녕하세요? 저는 홍메예요. Xin chào, tôi là hongme
수잔: 만나서 반가워요. 이분은 누구세요? Vì được gặp nên rất vui, vị này là ai vậy?
홍메: 이분은 닛차난 씨예요. Vị này là nichanan

2: 저는 필리핀 사람입니다: Tôi là người philipin
수잔: 안녕하세요? 저는 수잔입니다. Xin chào, tôi là suchan
닛차난: 안녕하세요? 저는 닛차난입니다. Xin chào, tôi là nichanan
수잔:닛차난 씨는 어디에서 왔어요? Nichanan đến từ đâu vậy?
낫차난: 저는 태국에서 왔어요. 수잔 씨는 몽골 사람입니까? Tôi đến từ thái lan, suchan à bạn là người mông cổ ạ?
수잔: 아니요, 저는 몽골 사람이 아닙니다. 저는 필리핀 사람입니다. Không, tôi không phải là người mông cổ. Tôi là người philipin

3: 가방안에 있습니다 : Có ở trong túi
선생님: 수잔씨, 컴퓨터가 어디에 있습니까? Suchan à, máy tính có ở đâu?
수잔: 책상위에 있습니다: có ở trên bàn
선생님: 책이 책상위에 있습니까? : sách có ở trên bàn phải không?
수잔: 아니요, 없습니다: không, không có.
선생님: 어디에 있습니까? Vậy có ở đâu.
수잔: 가방 안에 있습니다. Nó có ở trong cặp

4:남편은 무엇을 해요? Chồng bạn làm cái gì?
홓매 : 닛차난씨, 남편은 오늘 회사에 가요? Nichanan, hôm nay chồng bạn đến công ty không?
닛차난: 아니요, 오늘은 집에서 쉬어요. 홓매 남편은 오늘 일해요? Không, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, hongme à chồng bạn hôm nay làm việc à,
홓매:, 오늘 일해요? Vâng, hôm nay làm việc
닛차난: 홓매씨 남편은 무엇을 해요? Hongme à, chồng bạn làm cái gì ( công việc gì)
홓매 : 제남편은 요리사예요. 식당에서 중국 음식을 만들어요. : chồng tôi làm đầu bếp, chồng tôi làm món ăn trung quốc ở nhà ăn.

ZALO: 0966.411.584
HOTLINE: 0349.579.900 / 0968.514.098
Đ/C: S 19 PH MI - ĐỐI DIN BNH VIN ĐA KHOA YÊN PHONG