Đặt banner 324 x 100

Học tiếng Trung tại Yên Phong, chủ đề văn phòng.


T VNG TING TRUNG DÙNG TRONG VĂN PHÒNG, CÔNG TY
1 Văn phòng 办公室 bàn gōng shì
2 Phòng hành chính nhân s 行政人事部 xíng zhèng rén shì bù
3 Phòng Tài chính kế toán 财务会计部 cái wù hùi jì bù
4 Phòng kinh doanh 销售部 xiào shòu bù
5 Phòng kế hoch sn xut 产生计划部 chǎn shèng jì huà bù
6 Phòng mua bán – Xut nhp khu 购部进出口 cǎi gòu bù – jìn chù kǒu
7 Máy in 打印机 dǎ yìn jī
8 Máy fax 传真机 chuánzhēnjī
9 Máy photocopy 复印机 fù yìn jī
10 S sách 账本 zhāngtǐ
11 Tin thưởng 奖金 jiǎngqìn
12 Tin lương gōngzī
13 Th bo him 险卡 bǎoxiǎnkǎ
14 Tăng ca 加班 jiābān
15 Ngh phép 请假 qǐngjià
16 B vic cízhí
17 Sa thi 鱿鱼 chǎoyóuyú
18 Ca ngày 日班 rìbān
19 Ca đêm 夜班 yèbān
20 Bo v 保安 bǎoàn
21 Tan ca 下班 xiàbàn
22 Đồng nghip 同事 tóngshì
23 Lãnh đạo 领导 língdǎo
24 Chm công 考勤 kǎoqín
25 Tuyn dng nhân s 人事录用 rénshìlùyòng
26 Hi đồng tuyn dng 招聘委会 zhàopìnwěihuì
27 Nhân viên rényuán
28 Tài liu 材料 cáiliào
-------------------------------------------------------
TRUNG TÂM NGOI NG ATLANTIC YÊN PHONG
S 19 PH MI, ĐỐI DIN BNH VIN ĐA KHOA YÊN PHONG
HOTLINE: 0349.579.900 / 0968.514.098
Zalo: 0966.411.584