Đặt banner 324 x 100

Nắm vững kiến thức thì hiện tại đơn trong 3 phút


Thì hiện tại đơn trong tiếng Anh là một trong những khía cạnh quan trọng của ngữ pháp cơ bản mà bất kỳ người học tiếng Anh nào cũng cần nắm vững. Thì này được sử dụng để diễn đạt những hành động thường xuyên, thói quen hoặc sự thật hiển nhiên. Hãy xem xét các công thức và cách sử dụng cơ bản của thì hiện tại đơn.

Công thức chính của thì hiện tại đơn bao gồm:

  1. Câu khẳng định: S + V(s/es) + O (Ví dụ: She walks to school every day.)
  2. Câu phủ định: S + does not/do not + V_inf (Ví dụ: He does not play games.)
  3. Câu nghi vấn: Do/Does + S + V_inf? (Ví dụ: Do they like meat?)

Các trạng từ chỉ tần suất như "always," "usually," "often," "sometimes," và "never" thường xuất hiện trong câu khi sử dụng thì hiện tại đơn để thể hiện thói quen hoặc tần suất của hành động.

Thì hiện tại đơn cũng có thể được sử dụng để diễn đạt kế hoạch tương lai hoặc trong các câu điều kiện loại 1. Ví dụ: "The plane takes off at 6 am this evening" hoặc "If he has a headache, we won't play tennis."

Việc chia động từ trong thì hiện tại đơn không quá phức tạp. Đối với động từ thường, chúng ta thêm "s" hoặc "es" vào cuối động từ khi chủ ngữ là "he," "she," hoặc "it." Ví dụ: "She plays the piano." Đối với động từ bất quy tắc như "have," chúng ta sử dụng "has" khi chủ ngữ là "he," "she," hoặc "it."

Hy vọng rằng kiến thức này của Học IELTS sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thì hiện tại đơn và áp dụng nó trong việc học tiếng Anh. Đừng ngần ngại thực hành và làm các bài tập để nắm vững thời hiện tại đơn hơn.

Thông tin liên hệ


: hocielts
:
:
:
: