Đặt banner 324 x 100

Điều Kiện An Toàn Lao Động Cho Người Lao Động Xuất Khẩu Năm 2024


Người xuất khẩu lao động phải được đào tạo về các quy định về an toàn lao động, cũng như tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và quyền lợi của họ.
Tìm hiểu thêm tại đây